TagLine Here
Čeština  

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.auto-star.cz/eshop

Prodávající:
Jiří Strnad, AUTO-STAR
Komenského 527
295 01 Mnichovo Hradiště
IČ: 45100454
DIČ: CZ6902113207
vedený na ŽÚ v Mnichově Hradišti pod č.j. OŽÚ/36/1992 ze dne 09.03.1992

 Prodávající ( Speciální díly, prodej do zahraničí ):
 AUTO-STAR Trade, s.r.o.
 Komenského 527
 295 01 Mnichovo Hradiště
 IČ: 05450586
 DIČ: CZ05450586
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C263837 od 10.října 2016.

Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu www.auto-star.cz/eshop

Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

3. Přeprava a dodání zboží
Objednávky z internetového obchodu www.auto-star.cz/eshop jsou zasílány ve všední dny pouze od pondělí do čtvrtka po České republice přepravní službou PPL a to jako normální balík do 30kg nebo Českou poštou jako Balík do ruky ( do 20kg ) nebo Balík na poštu (do 20 kg). Cena přepravy zásilek je 125,- Kč bez 21% DPH. V případě dobírky je cena balíku 150,- Kč bez 21% DPH. Do zahraničí a na Slovensko zasíláme zboží také přepraví službou PPL dle skutečné váhy. Ceník přepravy je na www.ppl.cz   Přepravy nad 30kg u PPL a nad 20kg u České pošty jsou kalkulovány individuálně.

Prodávající si tímto vyhrazuje právo na změnu ceny přepravného v již vytvořené objednávce, dle váhy a lokality pro doručení zásilky !!!

Zákazník je tuto změnu povinen akceptovat !!!

4. Termín dodání zboží
Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Za splnění objednávky se považuje termín odeslání, ne termín doručení. Předpokládaný termín může být upřesněn při potvrzení objednávky prodávajícím. Daňový doklad bude doručen spolu s objednávkou. Náklady na dopravu hradí kupující, ceny jsou uvedeny v článku 8. těchto obchodních podmínek. Dodavatel si vyhrazuje právo cenu a formu dopravy změnit avšak pouze v případě oznámení této skutečnosti kupujícímu , a to před odesláním objednávky.

5. Způsob úhrady
Úhrada probíhá formou dobírky, převodem na účet nebo hotovostní platbou při převzetí zboží. V případě dobírky kupující zaplatí úplnou kupní cenu včetně přepravného při převzetí zboží. V případě platby předem na účet zasílejte platby s variabilním symbolem čísla objednávky, zálohová faktura se nevystavuje.  Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

6. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující (fyzická osoba - nepodnikatel, nikoliv však fyzická/právnická osoba nakupující na IČ jako podnikatel) má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 21 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu obchod@auto-star.cz Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 30 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

7. Jiná ustanovení
V případech, kdy:

  • se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
  • zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

8. Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

9. Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

10. Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.
Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

11. Ochrana osobních údajů
Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu www.auto-star/eshop.cz, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

12. Reklamace
V případě, že kupujícím je fyzická osoba – občan ( ne podnikatel ), poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců, dle zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku. V případě, že kupujícím je osoba s přiděleným daňovým identifikačním číslem, poskytne prodávající kupujícímu záruku v délce trvání 6 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno v daňovém dokladu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informovat prodávajícího telefonicky na čísle +420728137735 nebo elektronicky na adresu prodávajícího obchod@auto-star.cz .
Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu: Jiří Strnad, AUTO-STAR , Komenského 527, 29501 Mnichovo Hradiště.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

13. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

zpět
Copyright © 2018 Auto-star.cz. Powered by Zen Cart | www.Comfeel.cz